0

پانسمان طبابرن

1_1919196675

معرفی پانسمان طبابرن TEBABURN

نانو ذرات طلا به عنوان تازه ترین دستاورد علم درمان زخم به شمار می آید که نه تنها در دمان عفونت بسیار قدرتمند عمل می کند، بلکه به دلیل اثرات شگرف خود، سرعت ترمیم و درمان زخم رانیز افزایش می دهد.

موارد مصرف طبابرن :                 

- انواع سوختگی ها

- انواع زخم های دارای عفونت

- زخم های دیابتی

- زخم های عروقی

- زخم بستر         

ویژگی های طبابرن

آنتی اکسیدان قدرتمند و کاهش التهاب در زخم

گونه های فعال اکسیژن ترکیبات آنتی میکروبیال بدن هستند، اما غلظت های بالای ROS موجب التهاب مزمن و تخریب در محل زخم می گردد . پانسمان طبابرن به واسطه نانو ذرات طلا با اثرات آنتی اکسیدانی خود در محل زخم ، از تشکیل بیش از حد ROS جلوگیری کرده و التهاب را کاهش می دهد ، در نتیجه ترمیم زخم تسریع می گردد.

رگزایی و تسریع ترمیم زخم

پانسمان طبابرن به روش های متعددی مانند افزایش رشد و میتوز سلول های فیبرو پلاست ، افزایش مهاجرت سلولی ، تحریک آنژیوژنز، اثرات آنتی اکسیدانی و کاهش التهاب ، بر روند ترمیم زخم موثر می باشد ، که به دلیل اثرگذاری بر هر چهار مکانیسم فوق ،پانسمان طبابرن بهبود زخم را تسریع می کند.

کاهش درد بیمار          

یکی از نارضایتی های بیماران ( به خصوص در زخم های سوختگی ) ، در دناشی از زخم و تعویض پانسمان است.

پانسمان طبابرن از طریق هیدراسیون پایانه های عصبی و کاهش غلظت برادیکنین، میزان درد بیماران را کاهش می دهد.

درمان عفونت و اثرات آنتی میکروبیال با طیف گسترده

پانسمان طبابرن از یک سو از طریق ایجاد منافذ در دیواره میکروارگانیسم ها و از سوی دیگر از طریق اتصال DNA میکرو ارگانیسم و جلوگیریاز رشد ، میتوز و عملکرد میکروب ها باعث نابودی و غیر فعال گشتن میکروارگانیسم ها می گردد.

بنابراین پانسمان طبابرن به وسیله نانو ذرات طلا اثرات آنتی میکروبیال دوگانه باکتریوسیدال و باکتریواستاتیک دارد و برر روی انواع میکروارگانیسم های مقاوم به درمان اثرگذار است.

ایجاد رطوبت ایده آل در سطح زخم

پانسمان طبابرن از طریق اسمز رطوبت رسانی به زخم و همچنین جذب ترشحات زخم را دارد، در نتیجه در زخم های کم اگزودا رطوبت رسانی به زخم را انجام می دهد.این پانسمان در زخم های با ترشح متوسط نیز اگزودای زخم را جذب کرده و رطوبتی ایده آل را ایجاد می کند.

عدم چسبندگی به زخم

پانسمان طبابرن در هنگام استفاده کاملاً بستر زخم را می پوشاند اما چسبندگی به سطح زخم ندارد و در هنگام تعویض بدون آسیب به سطح زخم و بدون ایجاد درد، تعویض می گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید